Holistische Psychologie

Voorbeelden De stelling Doel Holistische Psychology

ondertitel:
Over het wezen van de menselijke motivatie

 

Ik weet niet of dit boek ooit afkomt. Het kan ook worden beschouwd als een ungoing process en ik kan het vast publiekelijk toegankelijk maken en het aldus zijn eigen leven laten lijden.

Het is geenszins mijn bedoeling een gestileerd boekwerk aan te bieden. De omvangrijkheid van het gebodene en mijn omstandigheden staan mij vooralsnog niet toe mijn schrijfstijl op  een goudschaaltje te wegen.  Het belang van het onderwerp leek mij groot genoeg om de stijl-critici het hoofd te kunnen bieden.  Ik ben zelf niet bij machte het geheel in een zorgvuldig passende vorm te gieten maar hoop dat anderen met mij mee zullen denken om langs die weg tot een werkzaam model te kunnen komen dat zich ten doel stelt mensen behulpzaam te zijn in het vinden van wijzen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Voorop zij gesteld dat in dit werk met motivatie bedoeld wordt de motivatie die betrekking heeft op het volgen van een pad dat naar een specifiek doel moet leiden. Het doel is in dit verband niet een van de primaire levensvoorwaarden zoals eten, drinken, jagen. Het weinige dat ik over motivatie heb gevonden in andere literatuur (en ik heb het niet diepgaand onderzocht) schijnt meestal op deze primaire zaken betrekking te hebben.

De onderhavige theorie behandelt de problematiek die opkomt als een mens niet heeft kunnen beschikken over de bouwstenen voor een positief zelfbeeld. In het geval van een gebrek aan   eigenwaarde nemen we toevlucht tot een compensatie-strategie: een substituut Ego. Het doel van het substituut Ego is eigenwaarde te simuleren.

De manier waarop dit substituut Ego verkiest het kunstmatig gevoel van eigenwaarde te realiseren, is afhankelijk van de aard van het psycho-emotioneel lijden. Wanneer de mens niet de mogelijkheid heeft terug tevallen op een stabiele kern in zich zelf, is hij voortdurend het slachtoffer van emotionele en psychologische verwarring. Daarom wordt het substituut Ego ook wel het Psycho-emotioneel Ego genoemd.

Deze studie onderzoekt het wezen van de motieven die de blauwdruk creeren van het gedrag en karakter van deze mensen. Het doel is om gestalte te geven aan een model dat leidt tot de bewustwording van deze motieven.  Door deze bewustwording wordt de mogelijkheid geopend deze motieven te herzien waarmee een groot deel van de problematiek behandelbaar is geworden (zie Therapie).


De motieven die dateren uit de beginperiode van ons leven zijn opgeslagen in ons Onderbewuste. Deze motieven waren in het verleden zeer zinvol voor ons omdat ze ons voorzagen van gereedschap om bepaalde misstanden te overleven; in het heden maken ze ons leven echter vaak lastig tot onmogelijk. Omdat  we geen toegang meer hebben tot deze motieven in ons dagelijks denklichaam (mind) zijn ze voor ons ahw tot onzichtbare vijanden geworden met wie we dagelijks de strijd moeten opnemen, maar van wie we gedoemd zijn te verliezen omdat wij ze niet kunnen zien en zij ons wel.  Op die manier is het een hopeloze strijd die wij niettemin moeten voortzetten tot aan het einde onzer dagen. Het is het doel van deze studie deze vijanden een gezicht te geven, zodat wij openlijk de strijd kunnen aangaan en we een eerlijke kans hebben tegen hen.

Het is absoluut niet mijn bedoeling te pretenderen te weten hoe de menselijke psyche werkt. Ik heb nooit psychologie gestudeerd en heb de overtuiging dat velen die dat wel hebben gedaan veel kennis over dit onderwerp hebben.  Dit werk is ontstaan als een soort steiger (dank aan Eric Widerstom) om mij de mogelijkheid te bieden in het huis van mijn eigen psyche te kijken, teneinde tot het hierboven beschreven doel te komen, dat tenslotte erop neerkomt de kwaliteit van  leven te verbeteren.  De verworvenheden van dit werk zijn voor mij van onschatbare waarde geweest en zijn dat nog steeds. Derhalve hoop ik danook dat ook mensen met (veel) meer kennis dan ik, mijn werk serieus willen beschouwen om hun kennis en kunde in dit werk willen integreren of om andersom mijn werk een plaats in het hunne te geven.
Het is mijn ideaal om gezamelijk tot een universele, werkbare theorie te komen die veel van ons menselijk lijden mag helpen verminderen of op te heffen.

 

 

 

 

 

 

 

This text is copyright 1999 by Annette Vogels